Duurzaamheidscongres 21 januari 2017

Aanstaande zaterdag 21 januari 2017 organiseert D66 Noord-Holland het tweede Regiocongres met als thema Duurzaamheid.

De uitdagingen waar wij wereldwijd voor staan worden steeds meer en beter geformuleerd in de context van ‘brede welvaart’: de mate waarin wij welvaart en welzijn voor alle bewoners weten creëren binnen de grenzen van onze planeet, ‘hier en nu, later én elders’, rekening houdend met de rest van de wereld en toekomstige generaties. Het D66 Tweede Kamer verkiezingsprogramma 2017 zet hier steviger dan ooit op in:

  • 55% hernieuwbare energie in 2030 en méér dan 100% in 2050;
  • 40% CO2 reductie in 2030;
  • 50% circulair in 2030 en 100% in 2050, analoog aan de kabinetsvisie van oktober 2016;
  • Milieu-neutrale voedselproductie met aandacht voor bodemkwaliteit en biodiversiteit.

D66 Noord-Holland wil in de Strategische Duurzaamheidsagenda 2020 de verbinding leggen tussen de gemeentelijke opgaven: Hoe vertalen wij samen deze opgaven samen naar onze mooie provincie Noord-Holland? Op het tweede Regiocongres op zaterdag 21 januari 2017 zoeken wij in samenwerking met de lokale afdeling D66 Zaanstad-Wormerland met elkaar de uitdagingen, kansen én oplossingen op lokale en regionale schaal in actiegerichte workshops met duurzame specialisten. Hoe geven wij ‘top-down’ uitdagingen ‘bottom-up’ vorm? Wat past bij jouw gemeente, wijk, straat, specifieke lokale activiteit en/of regionale specialisme? Laat de beste oplossingen en innovaties op de juiste plaats en het passende schaalniveau hun plek vinden. Lees verder Duurzaamheidscongres 21 januari 2017

Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Amendement SpaarnwoudeOp woensdag 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen unaniem een amendement van initiatiefnemer D66Velsen en medeondertekenaars LGV, CDA, PvdA en Velsen Lokaal aangenomen waarin kennis is genomen van de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en ingestemd is met de programmabegroting 2017 en de begrotingswijziging 2016.  Echter hierbij als zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen, dat het mogelijk zou moeten zijn om de participantenbijdrage te verhogen, indien het met de bezuinigingen en inkomsten niet mogelijk is, om een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied te behouden.

Raad VelsenDe Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude heeft als doelstelling het in stand houden en beheren van het gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan. Daarnaast is de doelstelling, het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden. Lees verder Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Politieke les John van Dijk Fonds

JvdF1Vandaag heb ik namens het John van Dijk Fonds met mijn collega raadslid Sige Bart van de LGV, politieke les gegeven op het Technisch en Maritiem College (TMCV) in IJmuiden.

Het John van Dijk Fonds is in 2002 opgericht door de gemeenteraad van Velsen met als doel om politiek en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Het fonds bestaat uit een aantal raadsleden en steunfractieleden, die politieke activiteiten en projecten organiseren. In dat kader worden ook politieke lessen gegeven op middelbare scholen zodat de jeugd weet hoe de politiek werkt maar ook om ze mee te laten denken over onderwerpen die hen aangaan. De jongens van het TMCV hadden interessante vragen over handhaving, hangjongerenplekken en het openbaar vervoer. Ze hamerde er vooral op dat als het gaat om het naleven van regels waarschuwen en informeren de voorkeur heeft in plaats van sanctioneren. “Na drie waarschuwingen is een boete terecht. Een broodje weggooien kost al 150,- euro en dat is te veel”, aldus een jongere.  Een goede afweging tussen waarschuwen of sanctioneren is nodig. Daarnaast waren ze gecharmeerd van de hangjongerenplekken met WiFi, vooral niet afgelegen en zonder hondenuitlaatplekken en/of plekken voor senioren in de buurt. “We willen niet hangen waar het stikt naar hondenpoep of waar ouderen zijn“, aldus een jongere. Kortom in die 45 minuten hebben Sige en ik veel input gekregen, daarvoor dank! Een bijzondere dank gaat uit naar de leraren van de middelbare scholen die de politieke lessen mogelijk maken. Dankzij hun inzet en die van het John van Dijk Fonds brengen wij de politiek dichter bij de jongeren, nu vooruit!

Politiek secretaris D66 Noord-Holland

Op zaterdag 6 februari jl. ben ik, met 132 stemmen van de 141, gekozen als politiek secretaris voor D66 Noord-Holland. Een fantastische uitslag en met zoveel steun en vertrouwen zal ik de komende tijd werken aan een krachtige en transparante regio, waarin de dialoog tussen de afdelingen, politiek bestuur en leden alle ruimte krijgt. Mijn ambitie is om de afdelingen en de fractie optimaal in staat te stellen om het D66-geluid te laten horen. Zo kunnen de belangen van de regio worden omgezet in concreet politiek resultaat. Naast mijzelf zijn ook Jeroen van Spijk als voorzitter en Léon Stam als secretaris gekozen. Een vernieuwd bestuur waarbij samenwerking centraal staat.  Voor meer informatie over het Regiobestuur D66 Noord-Holland zie www.d66noordholland.nl

D66 Noord-HollandD66 Noord-Holland

D66-raadslid voor de gemeente Velsen