Bedankt voor je stem! D66

Met een kleine 2500 stemmen in Nederland wil ik je bedanken voor je overweldigende steun en vertrouwen in mij en mijn partij D66. Het is niet genoeg voor een zetel maar wel het begin van een politiek en maatschappelijk betrokken reis waarbij de eerste stappen zijn gezet voor een transparante politiek dichtbij de mensen mét kansen voor iedereen.

Ik heb verschillende mensen mogen spreken maar ook besturen van moskeeën, ondernemers, bezoeken aan maatschappelijke instellingen, sport- en cultuurverenigingen gebracht. Ik zal de komende jaren nog meer mensen ontmoeten, mensen met elkaar verbinden, kennis opdoen en mijn ervaring, netwerk en kracht benutten aan een ieder om ons verder te brengen op de maatschappelijke en economische ladder. Luisteren én in actie komen, gezamenlijk.

Ik geloof dat er een dag komt dat vrouwen voor hetzelfde werk evenveel verdienen als mannen, vrouwen met hoofddoeken niet worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan, moslims zich niet steeds moeten verantwoorden voor extremisten, een ieder vrijelijk zichzelf kan zijn, onderlinge zorg vanzelfsprekend zal zijn, mensen in staat worden gesteld om zélf keuzes te maken, vrije pers wordt gerespecteerd, mensen zich veilig en thuis voelen in Nederland en met vertrouwen wordt gekeken naar de toekomst en naar elkaar.

Stap voor stap, gezamenlijk vooruit. Er zit zoveel kracht in ons. Ik houd hoop. Ik hoop jij ook. Ik laat je niet los. Ik hoop jij mij ook niet.

Hülya Kat

Stem D66, lijst 6 nr. 38

Soms heb ik ook hulp nodig en dat is nu. Stem mij de Tweede Kamer in!

Voor minder belasting op werk, vast contract voor iedereen, gelijke kansen, aanpak van jeugdwerkloosheid, bestrijding van discriminatie, kleinere klassen, makkelijker stapelen en doorleren, week OV, taalles vanaf dag 1, meer verpleegkundigen en sluiten van kolencentrales.

Genoeg te doen maar samen krijgen wij het voor elkaar!

Stem 15 maart D66 lijst 6 nr. 38! Lees verder Stem D66, lijst 6 nr. 38

Duurzaamheidscongres 21 januari 2017

Aanstaande zaterdag 21 januari 2017 organiseert D66 Noord-Holland het tweede Regiocongres met als thema Duurzaamheid.

De uitdagingen waar wij wereldwijd voor staan worden steeds meer en beter geformuleerd in de context van ‘brede welvaart’: de mate waarin wij welvaart en welzijn voor alle bewoners weten creëren binnen de grenzen van onze planeet, ‘hier en nu, later én elders’, rekening houdend met de rest van de wereld en toekomstige generaties. Het D66 Tweede Kamer verkiezingsprogramma 2017 zet hier steviger dan ooit op in:

  • 55% hernieuwbare energie in 2030 en méér dan 100% in 2050;
  • 40% CO2 reductie in 2030;
  • 50% circulair in 2030 en 100% in 2050, analoog aan de kabinetsvisie van oktober 2016;
  • Milieu-neutrale voedselproductie met aandacht voor bodemkwaliteit en biodiversiteit.

D66 Noord-Holland wil in de Strategische Duurzaamheidsagenda 2020 de verbinding leggen tussen de gemeentelijke opgaven: Hoe vertalen wij samen deze opgaven samen naar onze mooie provincie Noord-Holland? Op het tweede Regiocongres op zaterdag 21 januari 2017 zoeken wij in samenwerking met de lokale afdeling D66 Zaanstad-Wormerland met elkaar de uitdagingen, kansen én oplossingen op lokale en regionale schaal in actiegerichte workshops met duurzame specialisten. Hoe geven wij ‘top-down’ uitdagingen ‘bottom-up’ vorm? Wat past bij jouw gemeente, wijk, straat, specifieke lokale activiteit en/of regionale specialisme? Laat de beste oplossingen en innovaties op de juiste plaats en het passende schaalniveau hun plek vinden. Lees verder Duurzaamheidscongres 21 januari 2017

Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Amendement SpaarnwoudeOp woensdag 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen unaniem een amendement van initiatiefnemer D66Velsen en medeondertekenaars LGV, CDA, PvdA en Velsen Lokaal aangenomen waarin kennis is genomen van de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en ingestemd is met de programmabegroting 2017 en de begrotingswijziging 2016.  Echter hierbij als zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen, dat het mogelijk zou moeten zijn om de participantenbijdrage te verhogen, indien het met de bezuinigingen en inkomsten niet mogelijk is, om een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied te behouden.

Raad VelsenDe Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude heeft als doelstelling het in stand houden en beheren van het gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan. Daarnaast is de doelstelling, het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden. Lees verder Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

D66-raadslid voor de gemeente Velsen