Categoriearchief: Nieuws

Balans sleutelwoord in bouwdynamiek

Als er één onderwerp is wat Amsterdammers bezighoudt, is het wel de grote hoeveelheid verbouwingen: de bouwwoede. Onder bouwwoede wordt verstaan de stijgende hoeveelheid verbouwingen aan bestaande panden, waarmee vierkante meters aan woningen worden toegevoegd door uitbouw in de tuin, kelders, extra verdiepingen en balkons. Van bewoners die nachtdiensten draaien en overdag niet meer in hun eigen huis kunnen slapen vanwege lawaai, tot buren die met elkaar overhoop liggen omdat de één een uitbouw maakt waar de ander het niet mee eens is.

Nieuw Balans

Een nieuwe balans is nodig tussen ruimte voor investeringen in je eigen woning, en wooncomfort van de buurt. Om het proces in goede banen te leiden, is kordaat optreden en goede samenwerking tussen de wethouder ruimtelijke ordening en onze stadsdeelbestuurders nodig. Met name in de stadsdelen West en Zuid is de overlast van de bouwdynamiek groot. Het college van B en W en deze stadsdelen zijn samen tot een lijst met maatregelen gekomen.

Wél meer reguleren, maar geen bouwstop.

Doel van de aanpak is de jacht op het toevoegen van zoveel mogelijk vierkante meters te beteugelen, maar niet alles onmogelijk te maken. Met andere woorden: regulerende maatregelen, maar wel met ruimte om te investeren in de kwaliteit van de stad. Nadruk ligt dan ook op het aanpakken van de negatieve effecten tijdens verbouwingen: geluid, bezette parkeerplekken, slecht gedrag aannemers. Maar maatregelen zijn ook nodig omdat de architectonische en stedenbouwkundige aantastingen momenteel te groot zijn. Tot slot is het verlies van groen een belangrijk negatief effect dat we tegen willen gaan. Dit gebeurt doordat binnentuinen volgebouwd worden. Bewoners ervaren bouwoverlast en zijn terecht bang voor nadelige effecten op klimaat en leefbaarheid. Beteugelen is dus nodig voor bewoners, de architectuur en het groen.

Maatregelen

De maatregelen die de gemeente onderzoekt hebben onder meer betrekking op het aanpassen van bestemmingsplannen, het aanpassen van het vergunningenbeleid en het verbeteren van communicatie richting omwonenden over bouwprojecten. De maatregelen leest u hier. De aankondiging ervan was voor D66 Amsterdam aanleiding om enkele verduidelijkende vragen te stellen, deze vragen en de antwoorden erop kunt u hier lezen. Er zijn mogelijkheden de bouwdynamiek aan te pakken zonder de ontwikkeling van de stad ‘op slot’ te zetten. Het is vinden van de juiste balans; ruimte voor investeringen in woningen ten opzichte van strikter omgaan met mogelijkheden tot verbouwing.

D66 in de buurt

D66-bestuurders Melanie van der Horst (West) en Sebastiaan Capel (Zuid) zijn in hun stadsdelen al voortvarend aan de slag gegaan. Zo is Van der Horst in West begonnen met een aantal pilots om meer controle te krijgen op overlast van bouwactiviteiten in de openbare ruimte. In Zuid heeft Capel zich ingezet voor een beperking op vergunningvrij bouwen in de Pijp. Daarnaast zijn ze allebei nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe A2 beleid (het beleid waarin de voorwaarden beschreven staan waaronder afgeweken kan worden van het geldende bestemmingsplan voor veel voorkomende aanvragen zoals dakterrassen, dakkappellen, uitbouwen, kelders en balkons.)

Stem D66 nr. 9!

Als sociale vrouw met een groot multicultureel bewustzijn sta ik positief en maatschappelijk betrokken in het leven. Open staan voor andere mensen en ideeën is voor mij vanzelfsprekend en inspirerend. Ik geloof in solidariteit, onderlinge zorg en verbondenheid. Daarnaast sta ik voor individuele keuzevrijheid, gelijke kansen en vrije ontplooiingsmogelijkheden.

Sinds 2009 ben ik actief als D66’er voor een praktische en resultaatgerichte (lokale) politiek om mensen in staat te stellen hun eigen keuzes te maken. Sinds 2010 heb ik als raadslid in een middelgrote gemeente met enthousiasme ingezet om een waardevolle bijdrage te leveren aan het bestrijden van huiselijk geweld en (jeugd)werkloosheid. Tevens heb ik gepleit voor het toestaan van gereguleerd wietteelt, aandacht voor gewortelde asielkinderen en zorg voor verwarde personen.

Als HRM-professional voor een schoonmaakbedrijf weet ik, dat een ieder mee wil tellen en hoe moeilijk het is om op te klimmen op de sociaaleconomische ladder. Ook weet ik uit eigen ervaring dat het niet vanzelfsprekend is: gelijke kansen voor iedereen. Er zijn mensen die niet mee kunnen komen in onze samenleving en er zijn nog steeds te veel kinderen die opgroeien in armoede. D66 dient hard te blijven werken aan het bestrijden van discriminatie, zorgen voor toegankelijke zorg, goede schuldhulpverlening en minder regels. Ik ga uit van eigen kracht van mensen waar mogelijk, maar ook anderen helpen waar nodig.

Het verschil maken gebeurt niet in een select gezelschap. De stad in, Amsterdammers ontmoeten, in gesprek zijn met bestuurders van maatschappelijke organisaties, de vele vrijwilligers en het bedrijfsleven maar ook hard werken en niet bang zijn voor een stevige discussie. Om in schoonmaaktermen te spreken: “zonder wrijving geen glans”. Ik zal mij keihard inzetten voor meer vertrouwen en transparantie in de Amsterdamse politiek. Het is aan ons als D66’er zorg te dragen voor een behoorlijk bestuur die richting geeft en niet over maar mét de Amsterdammers rechtvaardige beslissingen neemt. Dit op basis van zorgvuldigheid, geen feitenvrije politiek en met oog voor de menselijke maat.

Ik hoop met uw steun en vertrouwen te mogen blijven inzetten voor D66 en Amsterdam om ervoor te zorgen dat een ieder telt ongeacht afkomst mét gelijke kansen voor ieder (nieuw) Amsterdammer.

D66 Amsterdam

D66 Amsterdam

Dankbaar en zeer vereerd met het advies van de lijstadviescommissie voor de advies-kandidatenlijst van D66 Amsterdam. Ik zal keihard werken om het vertrouwen waar te maken. Ik wil dat wij een partij zijn wat klein en persoonlijk voelt maar met een goed professionele structuur om een stevig geluid te maken. Natuurlijk is er concurrentie maar samen trek je op voor (radicale) kansengelijkheid, meer ruimte voor middeninkomens en goed onderwijs. Nu zijn de ruim 3800 leden aan zet. Lees verder D66 Amsterdam

Tijd voor verandering!

De afgelopen 7,5 jaar heb ik mij mogen inzetten voor D66 en de gemeente  Velsen voor een sociaal en liberaal gemeente mét kansen voor iedereen. Samen met een fantastische en stabiele D66-fractie. Als geboren en getogen Velsenaar ben ik zeer vereerd om als raadslid mijn steentje bij te dragen aan transparante politiek, dichtbij de inwoner. Terugkijkend heb ik veel politieke ervaring opgedaan en ben daarom de kiezer en D66 zeer erkentelijk voor deze kans. Aanpakken en ongeacht de omstandigheden doorzetten! Het is nu echter tijd voor andere keuzes. Ik zal mij blijven inzetten voor D66. Met mijn aanstaande verhuizing naar Amsterdam wil ik blijven zorgen dat sociale ongelijkheid wordt bestreden en geïnvesteerd wordt in gelijke kansen.

En nu vooruit!