€ 96.241,02 openstaande vordering complex Zuiderkruisstraat

Vandaag heeft het college van burgemeester & wethouders antwoord gegeven op de vier raadsvragen van D66Velsen over het complex Zuiderkruisstraat/Eenhoornstraat in IJmuiden.  De huisadvocaat van de gemeente Velsen heeft recentelijk geadviseerd om de curator in Italië de nalatenschap van de heer Padovan te laten afhandelen en in dat verband te proberen het pand aan de Eenhoornstraat/Zuiderkruisstraat te verkopen en over te dragen. Ingeval de curator hierin slaagt, kan uit de opbrengst onder andere de vorderingen van de gemeente Velsen worden betaald van € 96.241,02. Het college van burgemeester & wethouders heeft aan de huisadvocaat doorgeven dat zij zich in deze lijn kan vinden. Het voornemen is om in het jaar 2015 tot sluiting van het dossier te komen. Overigens hebben twee Nederlandse burgers beslag gelegd op het complex en heeft een derde Nederlander interesse in het pand. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Zie hieronder de beantwoording van de raadsvragen van D66Velsen.

Vraag 1

Wat is de huidige stand van zaken? Welke bestuursrechtelijke en civielrechtelijke vervolgstappen zal de gemeente ondernemen om dit dossier en handhavingsproject te sluiten?

Antwoord vraag 1

In dit dossier is de gemeente destijds begonnen met een bestuursrechtelijk traject dat het volgende heeft behelst. Begin 2012 heeft de gemeente via de Duitse advocaat van de overleden eigenaar de Italiaanse erfgenamen aangeschreven tot het laten doen van onderzoek naar de constructieve veiligheid van het pand. Toen geen respons werd gegeven heeft de gemeente zelf een bedrijf ingeschakeld om visuele- en oriënterende inspecties en een destructief onderzoek te doen. Uit de inspecties bleek dat sprake was van enkele gevaarlijke situaties die direct moesten worden opgepakt. Het hekwerk langs de galerij was onvoldoende verankerd in de galerijvloeren en kon elk moment afbreken. Ook was de trap die toegang verschaft tot de galerij gevaarlijk en deze moest worden hersteld ter voorkoming van ongelukken. Gelet op de gevaarlijke situatie heeft de gemeente in mei 2012 spoedeisende bestuursdwang toegepast en de werkzaamheden voor eigen rekening laten uitvoeren. Zo is de constructieve veiligheid van het hekwerk van de galerij aan de achterzijde van het pand hersteld en gewaarborgd en is de trap hersteld.

De gemeente zal de gemaakte kosten te zijner tijd verhalen op de nieuwe erfgenaam/eigenaar van het pand. Hiertoe heeft de gemeente de dwangsommen in het kadaster laten inschrijven, zodat de kosten verhaald kunnen worden op de nieuwe eigenaar.

Omdat niet duidelijk is wie thans de erfgenamen zijn en er behalve Nederlands recht ook aspecten van Duits recht, Italiaans recht en internationaal privaatrecht aan de orde zijn, is het dossier omstreeks november 2013 uitbesteed aan de huisadvocaat van de gemeente. Aan de huisadvocaat is gevraagd om de gemeente te adviseren hoe verder te handelen in dit dossier.

De huisadvocaat heeft in de afgelopen periode contact kunnen leggen met de Italiaanse curator/bewindvoerder van de nalatenschap, die zijn praktijk uitoefent in Padua. De huisadvocaat heeft aan de curator de zaak uitgelegd en aangegeven dat de gemeente nog een aanzienlijk bedrag ter zake van het pand heeft te vorderen, en dat in Nederland twee burgers beslag hebben gelegd op het pand.

De curator heeft omstreeks eind juli 2014 aan de huisadvocaat doorgegeven dat hij een staat heeft opgemaakt betreffende de activa en passiva van de nalatenschap Padovan en deze heeft ingediend bij de bevoegde rechtbank te Padua. Die rechtbank moet de opgemaakte staat goedkeuren waarmee volgens de curator, ingevolge het toepasselijke Italiaanse recht, de opgemaakte staat verder de basis gaat vormen voor de door hem uit te oefenen bevoegdheden als zijnde curator/bewindvoerder. De rechtbank Padua heeft echter tot op heden nog geen uitspraak gedaan.

Voorts zijn er volgens de curator erfgenamen in beeld maar het is maar de vraag of zij de nalatenschap zullen aanvaarden. Zo niet, dan vervalt de nalatenschap aan de Italiaanse staat.

Daarnaast onderzoekt de curator momenteel ook of de zaak verkocht en overgedragen kan worden. Voor wat betreft de kennelijk door de twee Nederlandse burgers gelegde beslagen op het pand, is het standpunt van de huisadvocaat dat het hier gaat om een geschil tussen die respectievelijke partijen en de nalatenschap van de heer Padovan. Met andere woorden, dat speelt zich af tussen de twee Nederlandse burgers aan de ene zijde en de Italiaanse curator aan de andere zijde, nog daargelaten de onderlinge geschillen tussen de Nederlandse burgers zelf.

Overigens heeft zich een derde Nederlandse burger gemeld die interesse heeft in het pand. Deze burger is door de huisadvocaat doorverwezen naar de curator. In Italië is de curator dus druk bezig met de afwikkeling van de nalatenschap Padovan onder toezicht van rechtbank Padua.

Gelet op deze ontwikkelingen, heeft de huisadvocaat recentelijk geadviseerd om de curator de nalatenschap te laten afhandelen en in dat verband te proberen het pand aan de Eenhoornstraat /Zuiderkruisstraat te verkopen en over te dragen. Ingeval de curator hierin slaagt, kan uit de opbrengst onder andere de vorderingen van de gemeente worden betaald. De gemeente heeft aan de huisadvocaat doorgeven dat zij zich in deze lijn kan vinden.

Een ander (weinig aantrekkelijk) alternatief zou kunnen zijn dat de gemeente nu reeds via de rechter probeert om, ten laste van de nalatenschap Padovan, betaling te vorderen. Dit zou volgens de huisadvocaat een ingewikkelde en kostbare juridische procedure in Italië vereisen. Bovendien zou dan voorafgaand aan een dergelijke procedure moeten worden uitgezocht of, zelfs met een eventueel Italiaans vonnis, de claim ten laste van de nalatenschap Padovan geldend kan worden gemaakt, omdat de huisadvocaat niet uitsluit dat hiervoor de afwikkeling van de nalatenschap Padovan eerst formeel zou moeten worden afgerond. Gelet op dit alles heeft de gemeente niet voor dit alternatief gekozen.

Kortom, de gemeente heeft naar aanleiding van het advies van de huisadvocaat besloten om de ontwikkelingen in Italië af te wachten.

Vraag 2

Is inmiddels bekend wie de eigenaar/erfgenaam is? Zo ja, wanneer kan dit dossier gesloten worden? Zo nee, wanneer verwacht u dat dit dan bekend is?

Antwoord vraag 2

Zie de beantwoording bij vraag 1. Volgens de curator zijn er erfgenamen in beeld maar het is maar de vraag of zij de nalatenschap zullen aanvaarden. Zo niet, dan vervalt de nalatenschap aan de Italiaanse staat.

Het voornemen is om in het jaar 2015 tot sluiting van het dossier te komen.

Vraag 3

Welke vorderingen (o.a. onderzoeks- en reparatiekosten, OZB etc.) van de gemeente Velsen rusten op het complex?

Antwoord vraag 3

De kosten van het toepassen van spoedeisende bestuursdwang (o.a. doen van onderzoek, uitvoeren van reparaties, etc.) bedragen in totaal € 33.272,06. En de niet betaalde OZB aanslagen bedragen in totaal € 62.968,96.

Bij elkaar opgeteld gaat het dus om een bedrag van € 96.241,02 aan openstaande vorderingen.

Vraag 4

Is het mogelijk dat de gemeente Velsen vanwege de hoogte van de vorderingen beslag laat leggen op het complex en het eigendom hiervan claimt?

Antwoord vraag 4

Beslaglegging op grond van de openstaande vorderingen is civielrechtelijk mogelijk, maar vereist dan tevens dat een civielrechtelijke procedure zal worden gevoerd. Omdat dit (zie ook de beantwoording bij vraag 1) een langdurige en kostbare procedure zal worden en bovendien de curator reeds een en ander via de rechtbank Padua heeft ingestoken, is dit geen aantrekkelijk alternatief. Overigens zou de gemeente dan de derde beslaglegger zijn naast de twee Nederlandse burgers die reeds beslag hebben laten leggen.

Het claimen van de eigendom van het complex is niet mogelijk. Hier biedt zich theoretisch alleen een onteigeningsprocedure aan. Het is wel mogelijk dat de gemeente zich bij de Italiaanse curator meldt als gegadigde voor de verwerving van het complex.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *