Balans sleutelwoord in bouwdynamiek

Als er één onderwerp is wat Amsterdammers bezighoudt, is het wel de grote hoeveelheid verbouwingen: de bouwwoede. Onder bouwwoede wordt verstaan de stijgende hoeveelheid verbouwingen aan bestaande panden, waarmee vierkante meters aan woningen worden toegevoegd door uitbouw in de tuin, kelders, extra verdiepingen en balkons. Van bewoners die nachtdiensten draaien en overdag niet meer in hun eigen huis kunnen slapen vanwege lawaai, tot buren die met elkaar overhoop liggen omdat de één een uitbouw maakt waar de ander het niet mee eens is.

Nieuw Balans

Een nieuwe balans is nodig tussen ruimte voor investeringen in je eigen woning, en wooncomfort van de buurt. Om het proces in goede banen te leiden, is kordaat optreden en goede samenwerking tussen de wethouder ruimtelijke ordening en onze stadsdeelbestuurders nodig. Met name in de stadsdelen West en Zuid is de overlast van de bouwdynamiek groot. Het college van B en W en deze stadsdelen zijn samen tot een lijst met maatregelen gekomen.

Wél meer reguleren, maar geen bouwstop.

Doel van de aanpak is de jacht op het toevoegen van zoveel mogelijk vierkante meters te beteugelen, maar niet alles onmogelijk te maken. Met andere woorden: regulerende maatregelen, maar wel met ruimte om te investeren in de kwaliteit van de stad. Nadruk ligt dan ook op het aanpakken van de negatieve effecten tijdens verbouwingen: geluid, bezette parkeerplekken, slecht gedrag aannemers. Maar maatregelen zijn ook nodig omdat de architectonische en stedenbouwkundige aantastingen momenteel te groot zijn. Tot slot is het verlies van groen een belangrijk negatief effect dat we tegen willen gaan. Dit gebeurt doordat binnentuinen volgebouwd worden. Bewoners ervaren bouwoverlast en zijn terecht bang voor nadelige effecten op klimaat en leefbaarheid. Beteugelen is dus nodig voor bewoners, de architectuur en het groen.

Maatregelen

De maatregelen die de gemeente onderzoekt hebben onder meer betrekking op het aanpassen van bestemmingsplannen, het aanpassen van het vergunningenbeleid en het verbeteren van communicatie richting omwonenden over bouwprojecten. De maatregelen leest u hier. De aankondiging ervan was voor D66 Amsterdam aanleiding om enkele verduidelijkende vragen te stellen, deze vragen en de antwoorden erop kunt u hier lezen. Er zijn mogelijkheden de bouwdynamiek aan te pakken zonder de ontwikkeling van de stad ‘op slot’ te zetten. Het is vinden van de juiste balans; ruimte voor investeringen in woningen ten opzichte van strikter omgaan met mogelijkheden tot verbouwing.

D66 in de buurt

D66-bestuurders Melanie van der Horst (West) en Sebastiaan Capel (Zuid) zijn in hun stadsdelen al voortvarend aan de slag gegaan. Zo is Van der Horst in West begonnen met een aantal pilots om meer controle te krijgen op overlast van bouwactiviteiten in de openbare ruimte. In Zuid heeft Capel zich ingezet voor een beperking op vergunningvrij bouwen in de Pijp. Daarnaast zijn ze allebei nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe A2 beleid (het beleid waarin de voorwaarden beschreven staan waaronder afgeweken kan worden van het geldende bestemmingsplan voor veel voorkomende aanvragen zoals dakterrassen, dakkappellen, uitbouwen, kelders en balkons.)

De PIJP

Op woensdag 19 september 2018 heb ik samen met de leden De Heer, N.T. Bakker, Van Renssen en Van Schijndel een amendement ingediend inzake het bestemmingsplan De Pijp (mengformules).

De tekst in het bestemmingsplan De Pijp op blz. 62: “In dit bestemmingsplan wordt aangesloten bij het horecabeleid en is binnen winkels en andere publieksgerichte commerciële voorzieningen de mogelijkheid opgenomen om horeca-activiteiten tot 30% van de winkel met een maximum van 30 m2 te exploiteren.”, te wijzigen in:

“In dit bestemmingsplan wordt vanwege de druk op het gebied aangesloten bij het stedelijk beleid van mengformules en wordt binnen winkels en andere publieksgerichte commerciële voorzieningen horeca-activiteiten toegestaan tot maximaal 20% van de winkel met een maximum van 20 m2.”;

2. De tekst in de rest van het bestemmingsplan De Pijp – waaronder doch niet uitsluitend – de regels over ondersteunende horeca in artikel 5.3.2, onder e, artikel 6.3.2, onder e, artikel 10.3.2, onder e, en artikel 9.1, onder f, overeenkomstig aan te passen.

Dit amendement is aangenomen met VVD tegen.

Moties 2018

ADM

Op 7 november 2018 heb ik samen met de leden Groen, Boutkan en N.T. Bakker een motie ingediend inzake de Begroting 2019 (Duurzame oplossing voor ADM). Het College van B&W is verzocht om:

Samen met de ADM gemeenschap en de regiogemeentes te inventariseren of er in de regio Amsterdam of in Amsterdam zelf een definitieve locatie kan worden gevonden (na de slibvelden in Noord) waar de ADM gemeenschap duurzaam hun gemeenschap kan voortzetten, indachtig hun huidige manier van wonen en leven.

Kansen Life Sciences & Health

Op 18 oktober 2018 heb ik tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend inzake de begroting 2019 (Kansen Life Sciences & Health benutten). Het College van B&W is verzocht om:

  1. Te onderzoeken met welke nieuwe formules de LSH-sector verder versterkt kan worden en welke er dankzij de komst van EMA naar de regio Amsterdam of Nederland willen komen;
  2. Te onderzoeken welke maatregelen Amsterdam zou moeten en willen treffen om tot een daadwerkelijke versterking van de LSH-sector te komen;
  3. Daarbij in ieder geval in te gaan op de kansen en meerwaarde van een versnelde ontwikkeling van het Amsterdam Science Park en andere kennisparken.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van de Partij voor de Dieren, BIJ1 en de Partij van de Ouderen tegen.

RAI Amsterdam

Op woensdag 10 oktober 2018 heb ik samen met de leden N.T. Bakker, Bloemberg-Issa, Ceder en Van Soest een motie ingediend inzake de uitbreidingsplannen van RAI Amsterdam met betrekking tot hal vijf van het RAIcomplex.  Het College van B&W is verzocht om:

  1. In samenspraak tussen de buurtbewoners en betrokken partijen een integraal plan op te stellen dat maatregelen treft om op korte termijn de overlast voor de bewoners van de Wielingenstraat sterk te verminderen. Integraal betekent in deze dat de overlast, de uitbreiding van hal vijf en de herinrichting van de Wielingenstrook in hun samenhang worden bezien:
  2. Erop toe te zien dat de RAI in haar plannen om hal vijf uit te breiden helder communiceert met omwonenden en zowel in de uitvoerende als voorbereidende fase van het project overleg met omwonenden te organiseren.

Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

De Pijp

Op woensdag 19 september 2018 heb ik samen met de leden De Heer, N.T. Bakker, Van Renssen en Van Schijndel een motie ingediend inzake het bestemmingsplan De Pijp (mengformules). Het College van B&W is verzocht om:

Een stadsbrede evaluatie te doen van het beleid omtrent mengformules waarbij onderzocht wordt of mengformules daadwerkelijk bijdragen aan de overlevingskansen van winkels of dat het vooral leidt tot ongewenste toeristische- en horeca-activiteiten en hierbij mede te onderzoeken welk percentage of grootte voor mengformules het meest wenselijk is en zo mogelijk het Horecabeleid stadsbreed hierop aan te (laten) passen.

Deze motie is aangenomen met VVD tegen.

Nota Welstand op het Water

Op woensdag 18 juli 2018 heb ik samen met de leden Bakker van de SP, van Renssen van GroenLinks en de Heer van de PvdA, een motie ingediend inzake de Nota Welstand op het Water (beleid omtrent grote nieuwbouwwoonboten.  Het college van B&W is verzocht om nader beleid te formuleren omtrent grote nieuwbouwwoonboten niet zijnde van origine varende schepen, bij voorkeur in overleg met de woonbotenorganisaties en de welstandscommissies. Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

Broedplaatsen

Op woensdag 27 juni 2018 heb ik samen met de leden van Renssen van GroenLinks,  Bakker van de SP en de Heer van de PvdA een motie ingediend om:

1. Ervoor zorg te dragen dat er een broedplaats wordt gerealiseerd binnen het plangebied van Weespertrekvaart West.

2. Indien de gesprekken over het behoud van de broedplaats zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten, niet lijken te slagen, alleen een uitwerkingsplan vast te stellen – voor zowel het wonen- als het niet-wonenprogramma – indien tevens een broedplaats van 1000 m2 (“betaalbare en experimentele werkruimte conform het gemeentelijk broedplaatsenbeleid”) is opgenomen in de aanvraag.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van VVD en FvD tegen.

Raadsvragen: giftige brandstof Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven worden giftige brandstoffen gemengd die bedoeld zijn voor West-Afrika, hierbij worden milieuregels geschonden. Deze praktijken zijn ontzettend schadelijk voor mens en milieu. Eerder heeft D66 met andere partijen het Amsterdamse stadsbestuur al gevraagd op te treden tegen het mengen en exporteren van giftige brandstoffen in de Amsterdamse haven. We willen weten hoe het daarmee staat. Amsterdam heeft zich uitgesproken om in de toekomst een van de duurzaamste havens van de wereld te zijn. Wat D66 betreft past het mengen van dirty diesels voor Afrikaanse landen daar absoluut niet bij.

Lees verder Raadsvragen: giftige brandstof Amsterdamse haven

D66-raadslid voor de gemeente Amsterdam