Tagarchief: Amsterdam

Bied markten de ruimte om zich te vernieuwen

De markt vervult een belangrijke rol in de Amsterdams buurteconomie: het is de plek voor de dagelijkse boodschappen, voor lokaal ondernemerschap en een ontmoetingsplek. Maar consumentengedrag verandert. In plaats van op de markt – waar vroeger je gulden een daalder waard was-, kopen consumenten nu steeds vaker bij Lidl, Action of online. Markten in Amsterdam hebben het lastig en de aangekondigde sluiting van de Bos en Lommermarkt in West is een teken aan de wand. D66 Amsterdam roept daarom op: maak het de marktondernemer makkelijker.

Vanuit je luie stoel online je boodschappen doen of eropuit gaan zodat je zelf je groenten en fruit kan kopen. Voor veel jonge Amsterdammers is de keuze snel gemaakt, die blijven plakken achter hun scherm en wachten tot de bel gaat. De Amsterdamse markt heeft het er moeilijk mee, maar is nog lang niet verslagen. Verschillende markten in onze stad worden nog druk bezocht. Bezoekers aan de markt komen niet alleen voor de verse vis, groente, Mediterrane delicatessen of hippe kleding, maar ook voor de beleving die de ruim 1900 Amsterdamse marktondernemers dagelijks op de markt brengen. Om die unieke beleving van een bezoek aan de Amsterdamse markt te behouden, moeten de regels worden versoepeld. Er moet ruimte zijn voor experimenten en innovatie.

Marktondernemers zijn aan een hoop regels gebonden. Neem bijvoorbeeld de familie die al meer dan 90 jaar een kraam op de markt heeft. De vijfde generatie staat al klaar om de zaak over te nemen. Maar, omdat tijdens laatste controles de marktondernemer niet zelf achter de kraam stond, werd de vergunning geschorst. Er is een vervangingsregeling, maar die mag van ons wel iets soepeler. Zes dagen per week op de markt staan, is moeilijk te combineren met bijvoorbeeld inkoop, administratie en zorgen voor nieuwe producten.

Of neem de marktondernemer die verzekerd was van een standplaats. Nu staat een jonge ondernemer jarenlang op de wachtlijst en moet hij maar afwachten of er voor hem die dag een vrije plek zal zijn. Laten we daarom kijken of wij voor de plaatsen op markten waar minder mensen komen, goedkoper kunnen aanbieden dan daar waar het storm loopt. Een winkelruimte op het Buikslotermeerplein is toch ook goedkoper dan in de Kalverstraat? Het is dus hoog tijd om de regelgeving voor de Amsterdamse markten onder de loep te nemen.

Terug naar de helaas onvermijdelijke sluiting van de Bos en Lommermarkt in West. Daar zijn een paar goede ondernemers nu de dupe van een slecht lopende markt. Het is goed om te zien dat stadsdeel West zich inspant om de betrokken ondernemers goed te begeleiden. Wat ons betreft, is er een simpele oplossing: geef deze ondernemers een nieuwe kans op de Albert Cuyp of een andere Amsterdamse markt. Ervaren ondernemers met een eigentijds concept verdienen die kans. Er zijn vast regels voor, maar wat ons betreft geven wij hier alvast de ruimte, die ruimte is nodig, nu al en in de toekomst zeker.

Gelukkig zijn bezoekers nog vaak wel tevreden over het aanbod en de sfeer op de markt. De twintig duizend bezoekers die de Albert Cuyp dagelijks bezoeken, geven de beroemdste markt van Nederland een ruime voldoende zo blijkt uit de Marktmonitor van de gemeente Amsterdam. Daar tegenover staat de aanstaande -helaas noodzakelijke- sluiting van de Bos en Lommermarkt in West. De ontwikkeling van deze markt moet ons wakker schudden.

De komende maanden werkt de gemeente aan de uitwerking van de vastgestelde Marktvisie 2018-2026. Laten wij kijken hoe wij met minder regeldruk het weer aantrekkelijk kunnen maken voor de marktondernemers, buurtbewoners en bezoekers van de markt. Goed naar hen luisteren, zal leiden tot regels voor een ordentelijke markt, maar ook voor genoeg ruimte voor een bruisende en vernieuwende markt. Daar plukken ondernemers, buurtbewoners en bezoekers allemaal de vruchten van!

Erik Schmit, stadsdeelcommissielid D66 Zuid en Hülya Kat, Raadslid D66 Amsterdam

Maak ruimte voor nachthoreca op Strandeiland


Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast.

Achtduizend woningen, maar nergens een plek om een biertje te drinken. Dat is niet wat past bij een levendige wijk. Daarom dient D66-raadslid Hülya Kat in de gemeenteraad een voorstel in om meer plaats te maken voor café’s in het nieuwbouwproject Strandeiland. Waar er in de plannen nu slechts ruimte is voor één nachthorecagelegenheid, wil Kat dat dit er meer worden: “Strandeiland moet plek bieden aan iedereen van jong tot oud. Nachthoreca is de perfecte plek om elkaar te ontmoeten. Dat daar nu slechts één van op de planning staat, belooft niet veel goeds voor de levendigheid van de wijk.’’

Levendig Strandeiland
Het is de bedoeling dat Strandeiland een bruisende wijk wordt met plek voor de maatschappij en cultuur. Het inplannen van de gepaste voorzieningen, zoals nachthoreca, draagt daar aan bij. Op Strandeiland zal ook een aanzienlijk aantal woningen voor jongeren en studenten gebouwd worden. Juist deze groep heeft behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. D66 vindt het belangrijk dat nachthoreca vanaf begin af aan wordt meegenomen in de plannen, zodat ook de omgeving erop kan worden aangepast. Kat: “Als we nu alvast ruimte maken voor nachthoreca, kan de wijk hierop worden ingericht. Zo voorkom je de overlast die ontstaat als er later halsoverkop een café in een woonwijk wordt gepropt.’’

Amsterdamse nachtcultuur onder druk
De nachtcultuur in Amsterdam heeft het al moeilijk. In het gevecht om ruimte in de stad is een plek voor nachtcultuur al helemaal lastig te vinden. Veel tijdelijke locaties sluiten binnen afzienbare tijd en de ruimte voor nieuwe alternatieve locaties is beperkt. D66 maakt zich zorgen over het verlies van nachtcultuur in Amsterdam en vindt daarom dat er bij nieuwbouwprojecten bij voorbaat al goed moet worden gekeken waar er plek voor nachthoreca ingericht kan worden. Kat: “Één nachthorecagelegenheid is gewoon niet genoeg voor 8.000 nieuwe woningen. Geef het goede voorbeeld bij de inrichting van Strandeiland en laat nachtcultuur in Amsterdam niet verloren gaan.’’

Moties 2018

ADM

Op 7 november 2018 heb ik samen met de leden Groen, Boutkan en N.T. Bakker een motie ingediend inzake de Begroting 2019 (Duurzame oplossing voor ADM). Het College van B&W is verzocht om:

Samen met de ADM gemeenschap en de regiogemeentes te inventariseren of er in de regio Amsterdam of in Amsterdam zelf een definitieve locatie kan worden gevonden (na de slibvelden in Noord) waar de ADM gemeenschap duurzaam hun gemeenschap kan voortzetten, indachtig hun huidige manier van wonen en leven.

Kansen Life Sciences & Health

Op 18 oktober 2018 heb ik tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend inzake de begroting 2019 (Kansen Life Sciences & Health benutten). Het College van B&W is verzocht om:

  1. Te onderzoeken met welke nieuwe formules de LSH-sector verder versterkt kan worden en welke er dankzij de komst van EMA naar de regio Amsterdam of Nederland willen komen;
  2. Te onderzoeken welke maatregelen Amsterdam zou moeten en willen treffen om tot een daadwerkelijke versterking van de LSH-sector te komen;
  3. Daarbij in ieder geval in te gaan op de kansen en meerwaarde van een versnelde ontwikkeling van het Amsterdam Science Park en andere kennisparken.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van de Partij voor de Dieren, BIJ1 en de Partij van de Ouderen tegen.

RAI Amsterdam

Op woensdag 10 oktober 2018 heb ik samen met de leden N.T. Bakker, Bloemberg-Issa, Ceder en Van Soest een motie ingediend inzake de uitbreidingsplannen van RAI Amsterdam met betrekking tot hal vijf van het RAIcomplex.  Het College van B&W is verzocht om:

  1. In samenspraak tussen de buurtbewoners en betrokken partijen een integraal plan op te stellen dat maatregelen treft om op korte termijn de overlast voor de bewoners van de Wielingenstraat sterk te verminderen. Integraal betekent in deze dat de overlast, de uitbreiding van hal vijf en de herinrichting van de Wielingenstrook in hun samenhang worden bezien:
  2. Erop toe te zien dat de RAI in haar plannen om hal vijf uit te breiden helder communiceert met omwonenden en zowel in de uitvoerende als voorbereidende fase van het project overleg met omwonenden te organiseren.

Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

De Pijp

Op woensdag 19 september 2018 heb ik samen met de leden De Heer, N.T. Bakker, Van Renssen en Van Schijndel een motie ingediend inzake het bestemmingsplan De Pijp (mengformules). Het College van B&W is verzocht om:

Een stadsbrede evaluatie te doen van het beleid omtrent mengformules waarbij onderzocht wordt of mengformules daadwerkelijk bijdragen aan de overlevingskansen van winkels of dat het vooral leidt tot ongewenste toeristische- en horeca-activiteiten en hierbij mede te onderzoeken welk percentage of grootte voor mengformules het meest wenselijk is en zo mogelijk het Horecabeleid stadsbreed hierop aan te (laten) passen.

Deze motie is aangenomen met VVD tegen.

Nota Welstand op het Water

Op woensdag 18 juli 2018 heb ik samen met de leden Bakker van de SP, van Renssen van GroenLinks en de Heer van de PvdA, een motie ingediend inzake de Nota Welstand op het Water (beleid omtrent grote nieuwbouwwoonboten.  Het college van B&W is verzocht om nader beleid te formuleren omtrent grote nieuwbouwwoonboten niet zijnde van origine varende schepen, bij voorkeur in overleg met de woonbotenorganisaties en de welstandscommissies. Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

Broedplaatsen

Op woensdag 27 juni 2018 heb ik samen met de leden van Renssen van GroenLinks,  Bakker van de SP en de Heer van de PvdA een motie ingediend om:

1. Ervoor zorg te dragen dat er een broedplaats wordt gerealiseerd binnen het plangebied van Weespertrekvaart West.

2. Indien de gesprekken over het behoud van de broedplaats zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten, niet lijken te slagen, alleen een uitwerkingsplan vast te stellen – voor zowel het wonen- als het niet-wonenprogramma – indien tevens een broedplaats van 1000 m2 (“betaalbare en experimentele werkruimte conform het gemeentelijk broedplaatsenbeleid”) is opgenomen in de aanvraag.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van VVD en FvD tegen.

Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Op donderdag 5 juli jl. heb ik namens D66 samen met de raadsleden Groen van GroenLinks, Boutkan van de PvdA en Bakker van de SP raadsvragen gesteld inzake de vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat een onafhankelijke toetsing van de planning van de bouw van de zeesluis in IJmuiden heeft geleid tot de conclusie dat het realistisch is rekening te houden met een vertraging van 27 maanden. De minister heeft daarom besloten de beschikbaarheidsdatum van 31 oktober 2019 te verschuiven naar 25 januari 2022.

De vertraging ontstaat door een probleem met het ontwerp van de deurkassen van de sluishoofden. Dat probleem noopt tot een ontwerpaanpassing en tot een aanpassing van de planning.

De vertraging zou geen gevolgen hebben voor de scheepvaart omdat de Noordersluis langer in bedrijf zal blijven. De commissie die de planning heeft getoetst, toetste ook de maakbaarheid van het aangepaste basisontwerp met de bijbehorende uitvoeringswijze. De commissie heeft geoordeeld dat het ontwerp maakbaar is. Lees verder Raadsvragen: Vertraging zeesluis