Tagarchief: D66Velsen

Tijd voor verandering!

De afgelopen 7,5 jaar heb ik mij mogen inzetten voor D66 en de gemeente  Velsen voor een sociaal en liberaal gemeente mét kansen voor iedereen. Samen met een fantastische en stabiele D66-fractie. Als geboren en getogen Velsenaar ben ik zeer vereerd om als raadslid mijn steentje bij te dragen aan transparante politiek, dichtbij de inwoner. Terugkijkend heb ik veel politieke ervaring opgedaan en ben daarom de kiezer en D66 zeer erkentelijk voor deze kans. Aanpakken en ongeacht de omstandigheden doorzetten! Het is nu echter tijd voor andere keuzes. Ik zal mij blijven inzetten voor D66. Met mijn aanstaande verhuizing naar Amsterdam wil ik blijven zorgen dat sociale ongelijkheid wordt bestreden en geïnvesteerd wordt in gelijke kansen.

En nu vooruit!

Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

De laatste jaren zijn door de politie meer meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen geregistreerd. Dit is een landelijke trend en ook zichtbaar in de IJmond. D66Velsen heeft daarom diverse vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) om meer inzicht te verkrijgen in deze groep van kwetsbare inwoners. Met de beantwoording van de vragen heeft het college inzicht gegeven in de signalering, de preventieve aanpak, de toeleiding naar zorg en de verbetering van de afstemming van de aanpak van mensen met een acute zorgnood. Een integrale, structurele en persoonsgerichte benadering staat voorop. D66Velsen wil de menselijke maat terug in de zorg – naar zorg met een menselijk gezicht – en van daaruit vernieuwend vooruit zoals wellicht mogelijk met Psycholance, alternatief passend vervoer voor personen met (acuut) verward gedrag. Hierdoor komt politiecapaciteit vrij, worden mensen sneller passend geholpen en het vervoer is minder traumatiserend. D66Velsen wacht het eindadvies hierin vooralsnog af. Ook het project rondom 18 waarbij aandacht wordt gegeven aan jeugdigen die zelf verward zijn of ouders hebben die verward zijn, krijgt uitvoering. Maatwerk, continuïteit en kwaliteit voorop. De vraag en behoefte van de verwarde persoon zelf en/of zijn familie staat centraal. D66Velsen zal zich sterk blijven maken voor een sociaal en leefbaar Velsen. Zorg dichter bij de mensen en stevig inzetten op preventie. Lees verder Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Amendement SpaarnwoudeOp woensdag 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Velsen unaniem een amendement van initiatiefnemer D66Velsen en medeondertekenaars LGV, CDA, PvdA en Velsen Lokaal aangenomen waarin kennis is genomen van de jaarrekening 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude en ingestemd is met de programmabegroting 2017 en de begrotingswijziging 2016.  Echter hierbij als zienswijze bij het dagelijks bestuur in te dienen, dat het mogelijk zou moeten zijn om de participantenbijdrage te verhogen, indien het met de bezuinigingen en inkomsten niet mogelijk is, om een kwalitatief hoogwaardig recreatiegebied te behouden.

Raad VelsenDe Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Spaarnwoude heeft als doelstelling het in stand houden en beheren van het gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan. Daarnaast is de doelstelling, het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden. Lees verder Raad Velsen heeft meer geld over voor Spaarnwoude

Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!

Op donderdag 17 december jl.  is de gemeenteraad van Velsen unaniem akkoord gegaan met een aanvulling van het raadsbesluit vangnetregeling bijstandsbudget 2015:

“Akkoord te gaan met de maatregelen van het college om tot een reductie van het tekort van het bijstandsbudget te komen, zoals beschreven in de globale analyse BUIG 2015, met dien verstande dat Social Return wordt toegevoegd als maatregel”.

De gemeente Velsen heeft eerder besloten om Social Return toe te passen bij alle opdrachten boven de € 193.000,-.  Social return houdt in dat een gedeelte van de opdrachtsom wordt besteed aan het in dienst nemen van (langdurig) werkzoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier. De opdrachtnemer krijgt de verplichting opgelegd om 5% van de opdrachtsom te besteden aan de doelgroep. Alle afdelingen van de gemeente Velsen die aanbesteden zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de verplichting in het programma van eisen of het bestek bij een aanbesteding. De verplichting is ook opgenomen in het inkoopbeleid van Velsen. Lees verder Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!