Tagarchief: Gemeente Velsen

Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

De laatste jaren zijn door de politie meer meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen geregistreerd. Dit is een landelijke trend en ook zichtbaar in de IJmond. D66Velsen heeft daarom diverse vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) om meer inzicht te verkrijgen in deze groep van kwetsbare inwoners. Met de beantwoording van de vragen heeft het college inzicht gegeven in de signalering, de preventieve aanpak, de toeleiding naar zorg en de verbetering van de afstemming van de aanpak van mensen met een acute zorgnood. Een integrale, structurele en persoonsgerichte benadering staat voorop. D66Velsen wil de menselijke maat terug in de zorg – naar zorg met een menselijk gezicht – en van daaruit vernieuwend vooruit zoals wellicht mogelijk met Psycholance, alternatief passend vervoer voor personen met (acuut) verward gedrag. Hierdoor komt politiecapaciteit vrij, worden mensen sneller passend geholpen en het vervoer is minder traumatiserend. D66Velsen wacht het eindadvies hierin vooralsnog af. Ook het project rondom 18 waarbij aandacht wordt gegeven aan jeugdigen die zelf verward zijn of ouders hebben die verward zijn, krijgt uitvoering. Maatwerk, continuïteit en kwaliteit voorop. De vraag en behoefte van de verwarde persoon zelf en/of zijn familie staat centraal. D66Velsen zal zich sterk blijven maken voor een sociaal en leefbaar Velsen. Zorg dichter bij de mensen en stevig inzetten op preventie. Lees verder Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

Politieke les John van Dijk Fonds

JvdF1Vandaag heb ik namens het John van Dijk Fonds met mijn collega raadslid Sige Bart van de LGV, politieke les gegeven op het Technisch en Maritiem College (TMCV) in IJmuiden.

Het John van Dijk Fonds is in 2002 opgericht door de gemeenteraad van Velsen met als doel om politiek en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Het fonds bestaat uit een aantal raadsleden en steunfractieleden, die politieke activiteiten en projecten organiseren. In dat kader worden ook politieke lessen gegeven op middelbare scholen zodat de jeugd weet hoe de politiek werkt maar ook om ze mee te laten denken over onderwerpen die hen aangaan. De jongens van het TMCV hadden interessante vragen over handhaving, hangjongerenplekken en het openbaar vervoer. Ze hamerde er vooral op dat als het gaat om het naleven van regels waarschuwen en informeren de voorkeur heeft in plaats van sanctioneren. “Na drie waarschuwingen is een boete terecht. Een broodje weggooien kost al 150,- euro en dat is te veel”, aldus een jongere.  Een goede afweging tussen waarschuwen of sanctioneren is nodig. Daarnaast waren ze gecharmeerd van de hangjongerenplekken met WiFi, vooral niet afgelegen en zonder hondenuitlaatplekken en/of plekken voor senioren in de buurt. “We willen niet hangen waar het stikt naar hondenpoep of waar ouderen zijn“, aldus een jongere. Kortom in die 45 minuten hebben Sige en ik veel input gekregen, daarvoor dank! Een bijzondere dank gaat uit naar de leraren van de middelbare scholen die de politieke lessen mogelijk maken. Dankzij hun inzet en die van het John van Dijk Fonds brengen wij de politiek dichter bij de jongeren, nu vooruit!

Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!

Op donderdag 17 december jl.  is de gemeenteraad van Velsen unaniem akkoord gegaan met een aanvulling van het raadsbesluit vangnetregeling bijstandsbudget 2015:

“Akkoord te gaan met de maatregelen van het college om tot een reductie van het tekort van het bijstandsbudget te komen, zoals beschreven in de globale analyse BUIG 2015, met dien verstande dat Social Return wordt toegevoegd als maatregel”.

De gemeente Velsen heeft eerder besloten om Social Return toe te passen bij alle opdrachten boven de € 193.000,-.  Social return houdt in dat een gedeelte van de opdrachtsom wordt besteed aan het in dienst nemen van (langdurig) werkzoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier. De opdrachtnemer krijgt de verplichting opgelegd om 5% van de opdrachtsom te besteden aan de doelgroep. Alle afdelingen van de gemeente Velsen die aanbesteden zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de verplichting in het programma van eisen of het bestek bij een aanbesteding. De verplichting is ook opgenomen in het inkoopbeleid van Velsen. Lees verder Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!

Jaarstukken 2014 en begroting 2016 IJmond Werkt!

Donderdag 11 juni jl. heeft de gemeenteraad van Velsen ingestemd met de jaarstukken 2014 van Ijmond Werkt! waarbij het positieve rekening resultaat van €232.172 voor de gemeente Velsen is gereserveerd voor de Wet werk en bijstand. Ook is ingestemd met de primaire begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2020. Om te komen tot een sluitende begroting zijn er 10 bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. De raad heeft ingestemd met de maatregelen in categorie 1 waaronder efficiency maatregelen, doorlichting van het bestand, strenger en selectiever aan de poort. De maatregelen in categorie 2 en 3 vragen om een nadere besluitvorming door de gemeenteraad. Het gaat hier dan om de volgende maatregelen: Lees verder Jaarstukken 2014 en begroting 2016 IJmond Werkt!