Tagarchief: GroenLinks

Moties 2018

ADM

Op 7 november 2018 heb ik samen met de leden Groen, Boutkan en N.T. Bakker een motie ingediend inzake de Begroting 2019 (Duurzame oplossing voor ADM). Het College van B&W is verzocht om:

Samen met de ADM gemeenschap en de regiogemeentes te inventariseren of er in de regio Amsterdam of in Amsterdam zelf een definitieve locatie kan worden gevonden (na de slibvelden in Noord) waar de ADM gemeenschap duurzaam hun gemeenschap kan voortzetten, indachtig hun huidige manier van wonen en leven.

Kansen Life Sciences & Health

Op 18 oktober 2018 heb ik tijdens de begrotingsbehandeling een motie ingediend inzake de begroting 2019 (Kansen Life Sciences & Health benutten). Het College van B&W is verzocht om:

  1. Te onderzoeken met welke nieuwe formules de LSH-sector verder versterkt kan worden en welke er dankzij de komst van EMA naar de regio Amsterdam of Nederland willen komen;
  2. Te onderzoeken welke maatregelen Amsterdam zou moeten en willen treffen om tot een daadwerkelijke versterking van de LSH-sector te komen;
  3. Daarbij in ieder geval in te gaan op de kansen en meerwaarde van een versnelde ontwikkeling van het Amsterdam Science Park en andere kennisparken.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van de Partij voor de Dieren, BIJ1 en de Partij van de Ouderen tegen.

RAI Amsterdam

Op woensdag 10 oktober 2018 heb ik samen met de leden N.T. Bakker, Bloemberg-Issa, Ceder en Van Soest een motie ingediend inzake de uitbreidingsplannen van RAI Amsterdam met betrekking tot hal vijf van het RAIcomplex.  Het College van B&W is verzocht om:

  1. In samenspraak tussen de buurtbewoners en betrokken partijen een integraal plan op te stellen dat maatregelen treft om op korte termijn de overlast voor de bewoners van de Wielingenstraat sterk te verminderen. Integraal betekent in deze dat de overlast, de uitbreiding van hal vijf en de herinrichting van de Wielingenstrook in hun samenhang worden bezien:
  2. Erop toe te zien dat de RAI in haar plannen om hal vijf uit te breiden helder communiceert met omwonenden en zowel in de uitvoerende als voorbereidende fase van het project overleg met omwonenden te organiseren.

Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

De Pijp

Op woensdag 19 september 2018 heb ik samen met de leden De Heer, N.T. Bakker, Van Renssen en Van Schijndel een motie ingediend inzake het bestemmingsplan De Pijp (mengformules). Het College van B&W is verzocht om:

Een stadsbrede evaluatie te doen van het beleid omtrent mengformules waarbij onderzocht wordt of mengformules daadwerkelijk bijdragen aan de overlevingskansen van winkels of dat het vooral leidt tot ongewenste toeristische- en horeca-activiteiten en hierbij mede te onderzoeken welk percentage of grootte voor mengformules het meest wenselijk is en zo mogelijk het Horecabeleid stadsbreed hierop aan te (laten) passen.

Deze motie is aangenomen met VVD tegen.

Nota Welstand op het Water

Op woensdag 18 juli 2018 heb ik samen met de leden Bakker van de SP, van Renssen van GroenLinks en de Heer van de PvdA, een motie ingediend inzake de Nota Welstand op het Water (beleid omtrent grote nieuwbouwwoonboten.  Het college van B&W is verzocht om nader beleid te formuleren omtrent grote nieuwbouwwoonboten niet zijnde van origine varende schepen, bij voorkeur in overleg met de woonbotenorganisaties en de welstandscommissies. Deze motie is met algemene stemmen aanvaard.

Broedplaatsen

Op woensdag 27 juni 2018 heb ik samen met de leden van Renssen van GroenLinks,  Bakker van de SP en de Heer van de PvdA een motie ingediend om:

1. Ervoor zorg te dragen dat er een broedplaats wordt gerealiseerd binnen het plangebied van Weespertrekvaart West.

2. Indien de gesprekken over het behoud van de broedplaats zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten, niet lijken te slagen, alleen een uitwerkingsplan vast te stellen – voor zowel het wonen- als het niet-wonenprogramma – indien tevens een broedplaats van 1000 m2 (“betaalbare en experimentele werkruimte conform het gemeentelijk broedplaatsenbeleid”) is opgenomen in de aanvraag.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van VVD en FvD tegen.

Raadsvragen: giftige brandstof Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven worden giftige brandstoffen gemengd die bedoeld zijn voor West-Afrika, hierbij worden milieuregels geschonden. Deze praktijken zijn ontzettend schadelijk voor mens en milieu. Eerder heeft D66 met andere partijen het Amsterdamse stadsbestuur al gevraagd op te treden tegen het mengen en exporteren van giftige brandstoffen in de Amsterdamse haven. We willen weten hoe het daarmee staat. Amsterdam heeft zich uitgesproken om in de toekomst een van de duurzaamste havens van de wereld te zijn. Wat D66 betreft past het mengen van dirty diesels voor Afrikaanse landen daar absoluut niet bij.

Lees verder Raadsvragen: giftige brandstof Amsterdamse haven

Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Op donderdag 5 juli jl. heb ik namens D66 samen met de raadsleden Groen van GroenLinks, Boutkan van de PvdA en Bakker van de SP raadsvragen gesteld inzake de vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat een onafhankelijke toetsing van de planning van de bouw van de zeesluis in IJmuiden heeft geleid tot de conclusie dat het realistisch is rekening te houden met een vertraging van 27 maanden. De minister heeft daarom besloten de beschikbaarheidsdatum van 31 oktober 2019 te verschuiven naar 25 januari 2022.

De vertraging ontstaat door een probleem met het ontwerp van de deurkassen van de sluishoofden. Dat probleem noopt tot een ontwerpaanpassing en tot een aanpassing van de planning.

De vertraging zou geen gevolgen hebben voor de scheepvaart omdat de Noordersluis langer in bedrijf zal blijven. De commissie die de planning heeft getoetst, toetste ook de maakbaarheid van het aangepaste basisontwerp met de bijbehorende uitvoeringswijze. De commissie heeft geoordeeld dat het ontwerp maakbaar is. Lees verder Raadsvragen: Vertraging zeesluis