Tagarchief: IJmond

Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

De laatste jaren zijn door de politie meer meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen geregistreerd. Dit is een landelijke trend en ook zichtbaar in de IJmond. D66Velsen heeft daarom diverse vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) om meer inzicht te verkrijgen in deze groep van kwetsbare inwoners. Met de beantwoording van de vragen heeft het college inzicht gegeven in de signalering, de preventieve aanpak, de toeleiding naar zorg en de verbetering van de afstemming van de aanpak van mensen met een acute zorgnood. Een integrale, structurele en persoonsgerichte benadering staat voorop. D66Velsen wil de menselijke maat terug in de zorg – naar zorg met een menselijk gezicht – en van daaruit vernieuwend vooruit zoals wellicht mogelijk met Psycholance, alternatief passend vervoer voor personen met (acuut) verward gedrag. Hierdoor komt politiecapaciteit vrij, worden mensen sneller passend geholpen en het vervoer is minder traumatiserend. D66Velsen wacht het eindadvies hierin vooralsnog af. Ook het project rondom 18 waarbij aandacht wordt gegeven aan jeugdigen die zelf verward zijn of ouders hebben die verward zijn, krijgt uitvoering. Maatwerk, continuïteit en kwaliteit voorop. De vraag en behoefte van de verwarde persoon zelf en/of zijn familie staat centraal. D66Velsen zal zich sterk blijven maken voor een sociaal en leefbaar Velsen. Zorg dichter bij de mensen en stevig inzetten op preventie. Lees verder Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

Bedankt voor je stem! D66

Met een kleine 2500 stemmen in Nederland wil ik je bedanken voor je overweldigende steun en vertrouwen in mij en mijn partij D66. Het is niet genoeg voor een zetel maar wel het begin van een politiek en maatschappelijk betrokken reis waarbij de eerste stappen zijn gezet voor een transparante politiek dichtbij de mensen mét kansen voor iedereen.

Ik heb verschillende mensen mogen spreken maar ook besturen van moskeeën, ondernemers, bezoeken aan maatschappelijke instellingen, sport- en cultuurverenigingen gebracht. Ik zal de komende jaren nog meer mensen ontmoeten, mensen met elkaar verbinden, kennis opdoen en mijn ervaring, netwerk en kracht benutten aan een ieder om ons verder te brengen op de maatschappelijke en economische ladder. Luisteren én in actie komen, gezamenlijk.

Ik geloof dat er een dag komt dat vrouwen voor hetzelfde werk evenveel verdienen als mannen, vrouwen met hoofddoeken niet worden gediscrimineerd bij het vinden van een baan, moslims zich niet steeds moeten verantwoorden voor extremisten, een ieder vrijelijk zichzelf kan zijn, onderlinge zorg vanzelfsprekend zal zijn, mensen in staat worden gesteld om zélf keuzes te maken, vrije pers wordt gerespecteerd, mensen zich veilig en thuis voelen in Nederland en met vertrouwen wordt gekeken naar de toekomst en naar elkaar.

Stap voor stap, gezamenlijk vooruit. Er zit zoveel kracht in ons. Ik houd hoop. Ik hoop jij ook. Ik laat je niet los. Ik hoop jij mij ook niet.

Hülya Kat

Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!

Op donderdag 17 december jl.  is de gemeenteraad van Velsen unaniem akkoord gegaan met een aanvulling van het raadsbesluit vangnetregeling bijstandsbudget 2015:

“Akkoord te gaan met de maatregelen van het college om tot een reductie van het tekort van het bijstandsbudget te komen, zoals beschreven in de globale analyse BUIG 2015, met dien verstande dat Social Return wordt toegevoegd als maatregel”.

De gemeente Velsen heeft eerder besloten om Social Return toe te passen bij alle opdrachten boven de € 193.000,-.  Social return houdt in dat een gedeelte van de opdrachtsom wordt besteed aan het in dienst nemen van (langdurig) werkzoekenden of het creëren van een stageplaats voor een scholier. De opdrachtnemer krijgt de verplichting opgelegd om 5% van de opdrachtsom te besteden aan de doelgroep. Alle afdelingen van de gemeente Velsen die aanbesteden zijn verantwoordelijk voor het opnemen van de verplichting in het programma van eisen of het bestek bij een aanbesteding. De verplichting is ook opgenomen in het inkoopbeleid van Velsen. Lees verder Social return: inkoopkracht benutten voor social impact!

IJmond: benutten van kansen!

IJmond: benutten van kansen!

Afgelopen donderdag 29 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Velsen ingestemd met het besluit om nog intensiever en nauwer samen te werken in de IJmond.

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken die op regionale schaal spelen, vragen om regionale samenwerking om resultaten te boeken voor onze inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dit geldt ook voor vraagstukken op het gebied van ruimte en economie, dienstverlening, openbare orde en veiligheid. Al deze vraagstukken zijn opgenomen in een Strategische IJmond Agenda die het inhoudelijk kader en focus vormt voor de IJmondcommissie en de gemeenteraden van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De colleges van deze gemeenten zullen uitvoering geven aan de Strategische IJmond Agenda door middel van de IJmondiale Werkagenda. Hierin staan concrete acties waarmee de IJmond-colleges uitvoering geven aan de richtinggevende en kaderstellende Strategische IJmond Agenda. Lees verder IJmond: benutten van kansen!