Tagarchief: ijmuiden

Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Op donderdag 5 juli jl. heb ik namens D66 samen met de raadsleden Groen van GroenLinks, Boutkan van de PvdA en Bakker van de SP raadsvragen gesteld inzake de vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat een onafhankelijke toetsing van de planning van de bouw van de zeesluis in IJmuiden heeft geleid tot de conclusie dat het realistisch is rekening te houden met een vertraging van 27 maanden. De minister heeft daarom besloten de beschikbaarheidsdatum van 31 oktober 2019 te verschuiven naar 25 januari 2022.

De vertraging ontstaat door een probleem met het ontwerp van de deurkassen van de sluishoofden. Dat probleem noopt tot een ontwerpaanpassing en tot een aanpassing van de planning.

De vertraging zou geen gevolgen hebben voor de scheepvaart omdat de Noordersluis langer in bedrijf zal blijven. De commissie die de planning heeft getoetst, toetste ook de maakbaarheid van het aangepaste basisontwerp met de bijbehorende uitvoeringswijze. De commissie heeft geoordeeld dat het ontwerp maakbaar is. Lees verder Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Politieke les John van Dijk Fonds

JvdF1Vandaag heb ik namens het John van Dijk Fonds met mijn collega raadslid Sige Bart van de LGV, politieke les gegeven op het Technisch en Maritiem College (TMCV) in IJmuiden.

Het John van Dijk Fonds is in 2002 opgericht door de gemeenteraad van Velsen met als doel om politiek en jongeren dichter bij elkaar te brengen. Het fonds bestaat uit een aantal raadsleden en steunfractieleden, die politieke activiteiten en projecten organiseren. In dat kader worden ook politieke lessen gegeven op middelbare scholen zodat de jeugd weet hoe de politiek werkt maar ook om ze mee te laten denken over onderwerpen die hen aangaan. De jongens van het TMCV hadden interessante vragen over handhaving, hangjongerenplekken en het openbaar vervoer. Ze hamerde er vooral op dat als het gaat om het naleven van regels waarschuwen en informeren de voorkeur heeft in plaats van sanctioneren. “Na drie waarschuwingen is een boete terecht. Een broodje weggooien kost al 150,- euro en dat is te veel”, aldus een jongere.  Een goede afweging tussen waarschuwen of sanctioneren is nodig. Daarnaast waren ze gecharmeerd van de hangjongerenplekken met WiFi, vooral niet afgelegen en zonder hondenuitlaatplekken en/of plekken voor senioren in de buurt. “We willen niet hangen waar het stikt naar hondenpoep of waar ouderen zijn“, aldus een jongere. Kortom in die 45 minuten hebben Sige en ik veel input gekregen, daarvoor dank! Een bijzondere dank gaat uit naar de leraren van de middelbare scholen die de politieke lessen mogelijk maken. Dankzij hun inzet en die van het John van Dijk Fonds brengen wij de politiek dichter bij de jongeren, nu vooruit!

€ 96.241,02 openstaande vordering complex Zuiderkruisstraat

Vandaag heeft het college van burgemeester & wethouders antwoord gegeven op de vier raadsvragen van D66Velsen over het complex Zuiderkruisstraat/Eenhoornstraat in IJmuiden.  De huisadvocaat van de gemeente Velsen heeft recentelijk geadviseerd om de curator in Italië de nalatenschap van de heer Padovan te laten afhandelen en in dat verband te proberen het pand aan de Eenhoornstraat/Zuiderkruisstraat te verkopen en over te dragen. Ingeval de curator hierin slaagt, kan uit de opbrengst onder andere de vorderingen van de gemeente Velsen worden betaald van € 96.241,02. Het college van burgemeester & wethouders heeft aan de huisadvocaat doorgeven dat zij zich in deze lijn kan vinden. Het voornemen is om in het jaar 2015 tot sluiting van het dossier te komen. Overigens hebben twee Nederlandse burgers beslag gelegd op het complex en heeft een derde Nederlander interesse in het pand. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Zie hieronder de beantwoording van de raadsvragen van D66Velsen. Lees verder € 96.241,02 openstaande vordering complex Zuiderkruisstraat

Beslaglegging Complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64?

ZuiderkruisstraatDe toestand van het complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64 is al jaren een zorg van de inwoners als het gaat om overlast maar vooral vanwege het gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de bewoners zelf als de omwonenden. Niet alleen kunnen vervallen panden leiden tot gevaarlijke situaties, ook doen dergelijke panden geregeld afbreuk aan de kwaliteit van de leefomgeving. De woonkwaliteit van de wijk is aangetast, ook is er het risico dat de wijk en straat langzaam aan verrommelt.

Zuiderkruisstraat IjmuidenHet college is bekend met de situatie van het complex, ook met de onbekendheid van de erfgenamen. Het complex verkeert in slechte staat van onderhoud. Sinds november 2013 is de huisadvocaat van de gemeente bezig om dit dossier te sluiten. Op 19 juni 2014 gaf portefeuillehouder openbare orde & veiligheid aan “De eigenaar van de Zuiderkruisstraat is nog niet bekend. Er is wel iemand in beeld, in Italië. Ik verwacht tussen drie tot vijf weken te kunnen komen met de namen van de eigenaren/erfgenamen”. Inmiddels is het december 2014. Ook in de verantwoordingsnota Toezicht & Handhaving 2013 werd aangegeven: “Thans wordt onderzocht welke bestuursrechtelijke en civielrechtelijke mogelijkheden er (nog) bestaan om vervolgstappen te zetten in dit dossier. De huisadvocaat van de gemeente zal in het eerste kwartaal 2014 zijn bevindingen kenbaar maken”. Inmiddels rijzen er ook vragen over illegale bewoning en de uitval van nutsvoorzieningen. Lees verder Beslaglegging Complex Eenhoornstraat 139-169 en Zuiderkruisstraat 38-64?