Tagarchief: politie

Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

De laatste jaren zijn door de politie meer meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen geregistreerd. Dit is een landelijke trend en ook zichtbaar in de IJmond. D66Velsen heeft daarom diverse vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) om meer inzicht te verkrijgen in deze groep van kwetsbare inwoners. Met de beantwoording van de vragen heeft het college inzicht gegeven in de signalering, de preventieve aanpak, de toeleiding naar zorg en de verbetering van de afstemming van de aanpak van mensen met een acute zorgnood. Een integrale, structurele en persoonsgerichte benadering staat voorop. D66Velsen wil de menselijke maat terug in de zorg – naar zorg met een menselijk gezicht – en van daaruit vernieuwend vooruit zoals wellicht mogelijk met Psycholance, alternatief passend vervoer voor personen met (acuut) verward gedrag. Hierdoor komt politiecapaciteit vrij, worden mensen sneller passend geholpen en het vervoer is minder traumatiserend. D66Velsen wacht het eindadvies hierin vooralsnog af. Ook het project rondom 18 waarbij aandacht wordt gegeven aan jeugdigen die zelf verward zijn of ouders hebben die verward zijn, krijgt uitvoering. Maatwerk, continuïteit en kwaliteit voorop. De vraag en behoefte van de verwarde persoon zelf en/of zijn familie staat centraal. D66Velsen zal zich sterk blijven maken voor een sociaal en leefbaar Velsen. Zorg dichter bij de mensen en stevig inzetten op preventie. Lees verder Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland

De missie van de Veiligheidsregio Kennemerland (hierna: VRK) voor de crisisbeheersing in de periode 2015-2018 luidt: Wij – gemeenten, politie, KMar, GGD en brandweer – willen als intensief samenwerkende partners gezamenlijk de veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio Kennemerland verbeteren en borgen’. Hierbij is de volgende visie op crisisbeheersing leidend voor de komende beleidsperiode: ‘De partners in veiligheid zijn met elkaar, door slim gecombineerde netwerken, verbonden. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio vormt hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid’. Lees verder Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland

IVB: Prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren

Integraal Veiligheidsbeleid: Prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren.

Voor de periode 2015-2017 is een nieuw beleidskader opgesteld voor veiligheid. Het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) geeft de kaders en doelen aan voor de komende jaren op veiligheidsgebied in de gemeente Velsen. Via het IVB is het voor de gemeenteraad mogelijk om kaderstellend en controlerend op te treden op het gebied van veiligheid. Er wordt namelijk een actieve en regisserende rol van de gemeente verwacht ten aanzien van de lokale politiezorg en de lokale veiligheidszorg. Daarnaast is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid.

De gemeente Velsen dient een prettige gemeente te blijven om in te wonen, werken en recreëren. De volgende thema’s zijn daarom opgenomen in het IVB:

  • Veilige woon- en leefomgeving;
  • Bedrijvigheid en Veiligheid;
  • Jeugd en Veiligheid;
  • Fysieke Veiligheid;
  • Integriteit en Veiligheid.

In de jaarlijks op te stellen Uitvoeringsprogramma’s Integraal Veiligheidsbeleid worden de doelstellingen jaarlijks uitgewerkt tot concrete activiteiten en wordt aangegeven wat de inzet is van de verschillende partners. Omdat de behaalde resultaten bekend zijn, kan de gemeenteraad zijn controlerende taak uitvoeren. Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd en zo kunnen doelen en activiteiten waar nodig bijgesteld of aangepast worden. De uitdaging voor de periode 2015-2017 is te komen tot integrale samenwerking. Het gaat niet alleen om de strafrechtelijke aanpak, maar ook om de bestuurlijke aanpak, de preventie en om de combinatie van dwang, drang en zorg. Lees verder IVB: Prettige gemeente om in te wonen, werken en recreëren

Verantwoordingsnota Toezicht & Handhaving 2013

Op donderdag 19 juni jl. heeft de raad in een sessie informatie ontvangen over de bereikte resultaten van toezicht en handhaving van het afgelopen jaar en invulling gegeven aan de controlerende taak. De verantwoordingsnota is de eerste evaluatie van het door de raad in januari 2013 vastgestelde kadernota Integraal Toezicht en Handhaving 2013-2016.

D66Velsen vindt de verantwoordingsnota prettig leesbaar en geeft het naar onze mening goed inzicht op de stand van zaken m.b.t. de verbeterpunten. Om te komen tot een goede uitvoering van onze controlerende taak dient de vooruitgang inzichtelijk en meetbaar te worden gemaakt. Wij zijn dan ook benieuwd naar de verantwoordingsnota van 2014 en verder aangezien de resultaten van het gebruiken van Dimpact dan pas goed zichtbaar worden.

D66Velsen wil graag burgers, ondernemers, scholen en sportverenigingen, daar waar het meerwaarde heeft, betrekken bij het preventief toezicht en handhaving van de eigen leefomgeving. Gezamenlijk verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefomgeving van de wijken, daar gaat het ons om. Daarbij gaan wij uit van vertrouwen en hechten waarde aan preventie met actieve communicatie. Lees verder Verantwoordingsnota Toezicht & Handhaving 2013