Tagarchief: PvdA

Moties

Op woensdag 18 juli jl. samen met de leden Bakker van de SP, van Renssen van GroenLinks en de Heer van de PvdA een motie ingediend  inzake de Nota Welstand op het Water (beleid omtrent grote nieuwbouwwoonboten.  Het college van B&W is verzocht om nader beleid te formuleren omtrent grote nieuwbouwwoonboten niet zijnde van origine varende schepen, bij voorkeur in overleg met de woonbotenorganisaties en de welstandscommissies. Deze motie is met algemene moties aanvaard.

Op woensdag 27 juni jl. samen met de leden van Renssen van GroenLinks,  Bakker van de SP en de Heer van de PvdA een motie ingediend om:

1. Ervoor zorg te dragen dat er een broedplaats wordt gerealiseerd binnen het plangebied van Weespertrekvaart West.

2. Indien de gesprekken over het behoud van de broedplaats zoals opgenomen in de Nota van Uitgangspunten, niet lijken te slagen, alleen een uitwerkingsplan vast te stellen – voor zowel het wonen- als het niet-wonenprogramma – indien tevens een broedplaats van 1000 m2 (“betaalbare en experimentele werkruimte conform het gemeentelijk broedplaatsenbeleid”) is opgenomen in de aanvraag.

Deze motie is aangenomen met de stemmen van VVD en FvD tegen.

Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Op donderdag 5 juli jl. heb ik namens D66 samen met de raadsleden Groen van GroenLinks, Boutkan van de PvdA en Bakker van de SP raadsvragen gesteld inzake de vertraging van de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dat een onafhankelijke toetsing van de planning van de bouw van de zeesluis in IJmuiden heeft geleid tot de conclusie dat het realistisch is rekening te houden met een vertraging van 27 maanden. De minister heeft daarom besloten de beschikbaarheidsdatum van 31 oktober 2019 te verschuiven naar 25 januari 2022.

De vertraging ontstaat door een probleem met het ontwerp van de deurkassen van de sluishoofden. Dat probleem noopt tot een ontwerpaanpassing en tot een aanpassing van de planning.

De vertraging zou geen gevolgen hebben voor de scheepvaart omdat de Noordersluis langer in bedrijf zal blijven. De commissie die de planning heeft getoetst, toetste ook de maakbaarheid van het aangepaste basisontwerp met de bijbehorende uitvoeringswijze. De commissie heeft geoordeeld dat het ontwerp maakbaar is. Lees verder Raadsvragen: Vertraging zeesluis

Coalitie D66Velsen, VVD, LGV, PvdA en CDA

Gisteravond heeft Annette Baerveldt het coalitieakkoord van D66Velsen, VVD, LGV, PvdA, CDA aangeboden met als titel: “Samen verder bouwen aan Velsen”.  Dit akkoord zal als uitgangspunt gehanteerd worden voor beleidsontwikkelingen en wordt jaarlijks nader uitgewerkt en geactualiseerd in de begrotingscyclus. Het is een akkoord op hoofdlijnen waarin nadrukkelijk de ruimte is om in de komende jaren zaken toe te voegen die uitvoering geven aan deze hoofdlijnen.  Het wordt gedragen door de kernwaarden: gelijkwaardigheid, vertrouwen, openheid, betrouwbaarheid, tolerantie en creativiteit. Lees verder Coalitie D66Velsen, VVD, LGV, PvdA en CDA

Stemverklaring Wijkerstraatweg Velsen-Noord

Stemverklaring Verklaring geen bedenkingen project wijkerstraatweg 178-180 te Velsen-Noord

D66Velsen heeft er expliciet voor gekozen om de kernenstructuur van Velsen te laten bestaan. Het groen tussen de kernen dient groen te blijven. D66Velsen is voor verdichting van de bebouwing binnen de rode contouren en ook dat er veel beter gebruik wordt gemaakt van de beschikbare grond door de diepte in te gaan maar soms ook de hoogte. Wij zijn niet op voorhand tegenstander van hogere bebouwing. Lees verder Stemverklaring Wijkerstraatweg Velsen-Noord