Kansspelen

We moeten meer doen om risicovol gokken te voorkomen. Vooral onder jongeren. Omdat ze in de val terecht komen van steeds meer gokken.

Het is urgent genoeg om niet te wachten op een nieuw kabinet of evaluatie volgend jaar. Zowel het ministerie van Justitie & Veiligheid, kansspelaanbieders en de Kansspelautoriteit zijn aan zet maar ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, banken en de verslavingszorg. Het gaat dan om speellimieten om grote schulden te voorkomen en gerichte reclameverboden.

Eerder heb ik onderstaande inbreng aan de minister gestuurd.

De leden van de D66-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de minister over het onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen en het onderzoek ‘Rood-zwart ontward’. Zij hebben hierover nog een aantal vragen en opmerkingen.

Kwantificering maatschappelijke kosten en baten

De leden van de fractie van D66 lezen in de brief van de minister en in het onderzoek ‘Rood-zwart ontward’ dat de tot nu toe ingeschatte kosten voor kansspelverslaving aanzienlijk zijn. Volgens deze leden bevestigt dit dat de risico’s omtrent kansspelen groot zijn, bijvoorbeeld op het gebied van veel geldverlies en het ontstaan van verslavingen. Wat zijn volgens de minister geschikte maatregelen om ervoor te zorgen dat de verslavingscijfers omlaag gaan? Kan hij daarbij specifiek ingaan op het opstellen van richtlijnen over de inhoud van de zorgplicht van kansspelaanbieders, speellimieten, verdergaande (gerichte) reclameverboden en het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van bijvoorbeeld het Cruks?

De leden van de D66-fractie constateren dat de minister in de brief het belang onderkent van verslavingspreventie en onderzoek en monitoring hieromtrent en dat hij de komende tijd in beleid de nadruk gaat leggen op verslavingspreventie. Deze leden onderschrijven dat dit een belangrijk punt is om op te focussen, zeker waar het gaat om kwetsbare groepen zoals jongeren tussen de 18 en 24. Kan de minister toelichten wat hij concreet wil gaan doen om de nadruk meer op preventie te leggen?

De leden van de D66-fractie lezen dat de kosten van schuldhulpverlening als gevolg van gokschulden meetellen als materiële maatschappelijke kosten en dat het evenwel lastig is om de causaliteit van een schuldhulpverleningstraject goed te ontrafelen. Vaak spelen er ook andere factoren een rol, zoals financiële laaggeletterdheid. Kan de minister toelichten wat hij concreet wil gaan doen om dit op te helderen?

De leden van de D66-fractie lezen dat hoog-risicospelers terecht een speerpunt van het kansspelbeleid zijn, maar ook dat midden-risicospelers een categorie zijn die niet moet afglijden richting ernstigere vormen van speelgedrag. Hoe gaat de minister voorkomen dat dit gebeurt?

De leden van de fractie van D66 lezen in het onderzoek ‘Rood-zwart ontward’ een aanbeveling om de periodieke bevolkingsenquête aan te passen met vragen specifiek gericht op gambling harms, die toegespitst zijn op het uitgebreid meten van de financiële, psychische, werkgerelateerde en relatieproblemen die veroorzaakt kunnen worden door gokproblematiek en op effecten op de arbeidsproductiviteit. Ook zou er meer aandacht kunnen komen voor de ervaringen van de mensen in de directe omgeving/het huishouden van de probleemgokker. Verder kan de registratie van de gemeentelijke schuldhulpverlening worden verbeterd zodat de link met problematisch gokgedrag beter gelegd kan worden. Het zou goed zijn om gokgerelateerde suïcide(pogingen) scherper in beeld te brengen. Is de minister voornemens om deze aanbevelingen op te volgen? Zo ja, welke en hoe? Zo nee, welke niet en waarom niet?

Nationaal Rapporteur Verslavingen

De leden van de fractie van D66 lezen dat het vooronderzoek voor de evaluatie van de Wet Koa loopt en dat de minister op basis van dit onderzoek nog geen conclusies voor het kansspelbeleid trekt maar de evaluatie in 2024 afwacht. Deze leden merken op dat er in de tussentijd een advies is uitgebracht door de Nationaal Rapporteur Verslavingen over online kansspelen, waarin 22 concrete voorstellen zijn gedaan om bijvoorbeeld de risico’s op verslavingen te verkleinen. Is de minister voornemens om al eerder met deze voorstellen aan de slag te gaan en zo ja, met welke?