Categorieën
Raadsvragen

Raadsvragen: giftige brandstof Amsterdamse haven

In de Amsterdamse haven worden giftige brandstoffen gemengd die bedoeld zijn voor West-Afrika, hierbij worden milieuregels geschonden. Deze praktijken zijn ontzettend schadelijk voor mens en milieu. Eerder heeft D66 met andere partijen het Amsterdamse stadsbestuur al gevraagd op te treden tegen het mengen en exporteren van giftige brandstoffen in de Amsterdamse haven. We willen weten hoe het daarmee staat. Amsterdam heeft zich uitgesproken om in de toekomst een van de duurzaamste havens van de wereld te zijn. Wat D66 betreft past het mengen van dirty diesels voor Afrikaanse landen daar absoluut niet bij.

Langer bekend
Het is niet voor het eerst dat D66 samen met GroenLinks en SP aan de bel trekt over de giftige stoffen in de haven. In 2016 riepen deze partijen het stadsbestuur al op om bindende afspraken te maken met bedrijven in de haven. GroenLinks-raadslid Jasper Groen: “Nu duidelijk is geworden dat het mengen gewoon doorgaat en dat er verschillende milieuregels bij geschonden worden is het tijd om afscheid te nemen van deze praktijken. We moeten als Amsterdam hier een grens trekken en kiezen voor het milieu, ook als het niet in onze achtertuin, maar aan de andere kant van de wereld gevolgen heeft”.

Afrika
De gemixte brandstoffen gaan naar landen in West-Afrika waar de milieuregels een stuk zwakker zijn dan in Europa. Als gevolg daarvan zitten er veel meer kankerverwekkende stoffen in de uitlaatgassen van auto’s, motoren en vrachtwagens. Het is dus een grensoverschrijdend probleem. De oplossing ligt dan ook niet alleen in onze haven, maar ook bij Afrikaanse overheden en bij stevigere internationale afspraken. Amsterdam kan onderdeel zijn van de oplossing door in ieder geval haar verantwoordelijkheid nemen en het mengen van dirty diesels hier aan banden leggen.

Raadsvragen

Op 9 juli 2018 publiceerde de Inspectie Leefomgeving en Transport een rapport waaruit bleek dat de brandstofbranche niet voldoet aan milieuregels voor chemische stoffen. Reststoffen uit raffinaderijen en de chemische industrie worden in Amsterdam bijgemengd in diesel en benzine voor de West-Afrikaanse markt. Uit het onderzoek blijkt dat er in benzine die voor West-Afrika bestemd was, 40 keer meer benzeen en 300 keer meer zwavel zat dan in de EU is toegestaan.

In het najaar van 2016 tekende zich een meerderheid in de raad af om uit te spreken dat de zogenoemde Dirty Diesel in Amsterdam ongewenst is. Ook stond een raadsmeerderheid positief tegenover voorstellen van de fracties van D66, GroenLinks, SP, PvdA en Partij van de Dieren om actie tegen het gifmengen te ondernemen. De Amsterdamse haven kreeg de opdracht om in gesprek te gaan met de bedrijven in de haven die deze olie exporteren en bindende afspraken maken over een verbod op het maken van brandstoffen met zoveel schadelijke stoffen dat de in de EU niet worden toegelaten.

In schriftelijke vragen van 8 december 2017 vroeg de fractie van GroenLinks of het college bereid was contact te zoeken met de Minister om het standpunt van de gemeenteraad dat er in de Amsterdamse haven geen afvalstoffen en gif mogen worden bijgemengd in diesel of stookolie over te brengen. Het college antwoordde toen dat zij van mening is dat het niet zo mag zijn dat verboden (afval)stoffen worden bijgemengd in scheepsbrandstoffen of diesel in de olieterminals (zie nr. 370 van 2018). Het college was van mening dat alle bedrijven zich aan de betreffende wet- en regelgeving moeten houden en dat het resultaat van het onderzoek van ILT moest wordt afgewacht. Dat is inmiddels dus gepubliceerd.
N
Gezien het vorenstaande stellen ondergetekenden, respectievelijk namens de fracties van GroenLinks, D66 en SP, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

1. Heeft het college kennisgenomen van onderzoek van ILT over de export van vervuilde benzine uit de Amsterdamse haven en hoe beoordeelt zij dit bericht? 2. Is het college het met de fracties van GroenLinks, D66 en SP eens dat bedrijven in de haven dit soort praktijken niet moeten faciliteren en dat deze praktijken in strijd zijn met de uitspraken van de raad van 2016, citeert uit motie5:

“Veroordeelt ten stelligste dat: • In strijd met de regels, aanbevelingen en praktijken binnen de Amsterdamse haven c.q. het Noordzeekanaalgebied bedrijven zich bezighouden met het “blenden” van brandstoffen die een gehalte van zwavel en andere voor de volksgezondheid schadelijke stoffen bevatten die de binnen de EU voor gebruik toegestane mengpercentages ver overstijgen. • Deze brandstoffen vervolgens worden geëxporteerd naar landen met zwakkere milieuregelgeving, waar het gebruik daarvan in het wegverkeer zeer schadelijke gevolgen heeft voor de volksgezondheid”.

3. Is het college bereid, nu het rapport van ILT is gepubliceerd, het gesprek aan te gaan met de Minister om het standpunt van de gemeenteraad over te brengen?

4. Is de wethouder al in gesprek gegaan met de in de haven van Amsterdam actieve bedrijven in de olie- en gassector in de haven om: a. Havenbedrijven te wijzen op hun verantwoordelijkheid bij het mengen van gifstoffen? b. Bindende afspraken te maken over een verbod op de productie (blending) op het grondgebied van de Amsterdamse haven van brandstof met een gehalte van zwavel en andere voor de volksgezondheid schadelijke stoffen hoger dan binnen de EU maximaal is toegestaan voor gebruik, alsmede op een verbod van de uitvoer vanuit Amsterdam van dergelijke producten? c. Bindende afspraken te maken met deze bedrijven over het geven van maximale transparantie over de samenstelling en herkomst van de geblende olieproducten?

5. Zo ja, hoe zijn deze gesprekken verlopen en wat was de uitkomst? Zo nee, wil de wethouder dat zo spoedig mogelijk doen en de raad op de hoogte houden?

6. Welke aanvullende acties denkt het college te ondernemen om te voorkomen dat deze ongewenste praktijken worden voortgezet?

7. In antwoorden op de schriftelijke vragen van december 2017 staat dat Havenbedrijf Antwerpen een vervolgconferentie gaat organiseren. Hoe staat het met de planning van deze conferentie en is Amsterdam bereid aan te dringen bij partners om deze conferentie spoedig te organiseren?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *