Tagarchief: GGD

Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

De laatste jaren zijn door de politie meer meldingen van overlast veroorzaakt door verwarde personen geregistreerd. Dit is een landelijke trend en ook zichtbaar in de IJmond. D66Velsen heeft daarom diverse vragen gesteld aan het college van burgemeester & wethouders (hierna: college) om meer inzicht te verkrijgen in deze groep van kwetsbare inwoners. Met de beantwoording van de vragen heeft het college inzicht gegeven in de signalering, de preventieve aanpak, de toeleiding naar zorg en de verbetering van de afstemming van de aanpak van mensen met een acute zorgnood. Een integrale, structurele en persoonsgerichte benadering staat voorop. D66Velsen wil de menselijke maat terug in de zorg – naar zorg met een menselijk gezicht – en van daaruit vernieuwend vooruit zoals wellicht mogelijk met Psycholance, alternatief passend vervoer voor personen met (acuut) verward gedrag. Hierdoor komt politiecapaciteit vrij, worden mensen sneller passend geholpen en het vervoer is minder traumatiserend. D66Velsen wacht het eindadvies hierin vooralsnog af. Ook het project rondom 18 waarbij aandacht wordt gegeven aan jeugdigen die zelf verward zijn of ouders hebben die verward zijn, krijgt uitvoering. Maatwerk, continuïteit en kwaliteit voorop. De vraag en behoefte van de verwarde persoon zelf en/of zijn familie staat centraal. D66Velsen zal zich sterk blijven maken voor een sociaal en leefbaar Velsen. Zorg dichter bij de mensen en stevig inzetten op preventie. Lees verder Verwarde personen: blijvende aandacht politie, zorg en gemeente

Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland

De missie van de Veiligheidsregio Kennemerland (hierna: VRK) voor de crisisbeheersing in de periode 2015-2018 luidt: Wij – gemeenten, politie, KMar, GGD en brandweer – willen als intensief samenwerkende partners gezamenlijk de veiligheid en gezondheid van de burgers in de regio Kennemerland verbeteren en borgen’. Hierbij is de volgende visie op crisisbeheersing leidend voor de komende beleidsperiode: ‘De partners in veiligheid zijn met elkaar, door slim gecombineerde netwerken, verbonden. Inwoners en bedrijven kennen en dragen hun eigen verantwoordelijkheid. De veiligheidsregio vormt hierbij de spin in het web. De veiligheidsregio ziet toe op en inspireert tot samenwerking en borging van een sterke keten van gezondheid en veiligheid’. Lees verder Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018 Kennemerland

Zienswijze Jaarverslag 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Kennemerland

De VRK dient te voldoen aan alle eisen die aan een overheidsorganisatie gesteld worden op het gebied van zorgvuldigheid, rechtmatigheid, verantwoording en bestuursondersteuning. Ook voor de VRK geldt dat gemaakte afspraken nagekomen dienen te worden en niet achteraf een bijstelling van die afspraken. Overheden dienen helder te kunnen overleggen dat publieke middelen zorgvuldig en doelmatig worden besteed aan hetgeen waarvoor die middelen beschikbaar zijn gesteld. Het verontrust D66 dan ook om met de controller te citeren ”Binnen de cultuur van de VRK het streven naar die transparantie soms ook wordt ervaren als controle en beperking van verworven vrijheden. Het is noodzakelijk financiële rechtmatigheid in 2013 als belangrijk thema op de agenda te zetten. De VRK heeft hierin stappen gezet, maar heeft er ook nog een aantal te nemen.

De gemeenten hebben de keuze gemaakt de taken van de VRK terug te brengen naar het wettelijke basisniveau en deze operatie is nog in volle gang.  Veel risico’s zijn in kaart gebracht maar uitgedrukt in geld blijft moeilijk. Wij noemen de schaalvergroting van meldkamers, ontvlechting van GGD in de VRK, verdere bezuinigingen maar ook het financieel niet bestand zijn tegen grootschalige incidenten.

Daarnaast baart het ons zorgen dat een heleboel acties niet uitgevoerd maar doorgeschoven zijn naar 2013 en verder. Wij hebben het hier dan over actieplan terugdringen leveranciers, plan Europees aanbesteden, optimaal gebruik dienstauto’s, werkkostenregelgeving, inkoop en subsidies.

Maar het ontwerp jaarverslag sluit af met een positief resultaat, de VRK heeft zich duidelijk ingespannen om overschrijdingen te voorkomen, er is een toename van de algemene reserve maar de bedrijfsvoering op het gebied van rechtmatigheid Europese aanbestedingen dient op het vereiste niveau gebracht te worden. D66Velsen ziet daarom de bestuursrapportages graag tegemoet.

U kunt hier mijn inbreng beluisteren: Audio Raadsvergadering 16 mei 2013